Ibrahim Tassar
Ibrahim Tassar
Lp Hanssons Väg 5
31231 Laholm
043010776